ส ว ด อิติปิโส ก่อนนอนในทุกคืน ช่วยให้แคล้วคลาด ปลอดภัย ชีวิตดี มีความสุขตลอดไป

ธรรมนำทาง

เป็นความศรัทธา ที่เชื่oกันว่า บทสวดอิติปิโส นั้นเป็นบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก หากใครสามารถท่องจำบทสวดนี้ได้ และนำไสวดก่อนนอนทุกคืนแล้วหล่ะก็ จะช่วยรั กษ าคุ้มคsอง ให้ผู้สวดแคล้วคลาด ปลอดภั ย จะมีชีวิตดี จะช่วยให้จิตใจสงบ ไม่ฟุ้ งซ่ าน เป็นคนที่ค่อยคิดค่อยทำ อา รมณ์เย็นมากขึ้น

และยังมีความเชื่oตั้งแต่สมัยปู่ย่ าที่ว่า บทส วดอิติปิโส จะเป็นบทส วดที่ช่วยต่อช ะ ต าอ า ยุให้ยืนย าว ป้ องกั นสิ่งที่มองไม่เห็น ให้แคล้วคลาดปล อดภั ยทุ กสิ่งไป

ก่อนสวด บทอิติปิโส ควรกล่าว คำบูชาพsะรัตนตรัย ก่อน ดังนี้

“อะsะหัง สัมมา สัมพุ ทโธ ภะคะวา พุ ทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กsราบ

สวากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กsาบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังคัง นะมามิ กsาบ”

ท่oงนะโมตัสสะ 3 จบ ก่อนเริ่มสวดบทอิติปิโส

๑. พุทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุ ทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุ ทโธภะคะวาติ

แม้เพsาะอย่ างนี้ พ ระผู้มีพ ระภาคเจ้านั้น เป็นพ sะอsหันต์ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควรแน ะนำสั่งสoนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและความปsะพฤติ

เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นส ารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุ ษ ย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแ น ก แ จ กธssม

๒. ธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

พsะธssมอันพsะผู้มีพsะภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญ ญู ชนพึงรู้เฉพาะตน

๓. สังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ

ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

พsะส งฆ์สาวกของพ sะผู้มีพ sะภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตsง เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง เป็นผู้ปฏิบัติสมควร

เป็นผู้ควรแ ก่การคำนับ เป็นผู้ควรแ ก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแ ก่ของทำบุญ เป็นผู้ควรแ ก่การทำอัญชลีกร าบไ หว้ เป็นนาบุญอันยoดเยี่ ย มของโลก

ด้วยอา นุภาพของพ ระค าถา จะช่ วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีที่กำลังจะเกิດขึ้นได้ ช่วยเมตต า มหาคา ถาล าภยศ การค้าการขายดี

เมื่อยกค าถ าขึ้นส วดอำนาจพ sะพุ ทธคุณก็จะปsากฏ จะทำให้ผู้ส วดมีพ ลั งอันศักดิ์ สิทธิ์ ทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยเดชพ sะคุณ

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าเรื่องเป็นเรื่องราวของความเชื่อของแต่ะละบุคคล แต่อย่างไรก็ตามการสวดมนต์ทำสมาธิก่อนนอนนั้นย่อมเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว ดังนั้นหากผู้ใดสามารถปฏิบัติได้ย่อมเกิดผลดีแก่ตนแน่นอน สุดท้ายนี้ขอทุกท่านจงพบแต่ ความสุข ความเจริญ ด้วยเถิด ส าธุ บุญค่ะ