อยากเจริญก้าวหน้า อย่าอิจฉาคนอื่น : คำสอนหลวงปู่ขาว

ธรรมนำทาง

ในสังคมที่หลากหลายอย่างทุกวันนี้ หากอยากได้สิ่งไหนควรทุ่มเทให้มากที่สุด ลงมือทำแล้วความสำเร็จย่อมจะเป็นของเราในสักวันหนึ่ง เพราะเรามัวแต่มองคนอื่นและคอยคิดแต่อิจฉาคนอื่นแล้วหล่ะก็ นอกจากจะไม่มีทางพบเจอกับความสำเร็จแล้วยังมีแต่ทุกข์ใจอีกด้วย ทีมงานจึงขอนำคำสอนของ “หลวงปู่ขาว อนาลโย” มาฝากทุกท่านกัน

หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพระภิกษุคณะธรรมยุตินิกาย ที่ได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากร-รมฐาน สายของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แม้ท่านจะละสังขารไปกว่า 30 ปีแล้ว หากแต่ คำสอนหลวงปู่ขาว ยังคงอยู่ในความทรงจำ สร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุทธรุ่นแล้วรุ่นเล่าและเป็นความจริงอยู่อย่างไ ม่เสื่ อมคล าย

๑. อุปส รรคเป็นสัญลักษณ์ประการหนึ่ง ที่ช่วยผลักดันคนธรรมดาให้เป็นมหาบุรุษได้

๒. ถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้า อย่ าอิจฉๅคนอื่น

๓. จงยินดีในวิเวก จงยินดีในความเพียร จงยินดีละกิเล ส ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา

๔. ถ้าเราเว้นทำบๅ ป ก็จะไ ม่มีความเดื อดร้อ น ใครจะว่าอย่างก็ตาม เราไ ม่ว่าเขา เขาติฉินนิ นทา เขาก็ว่าใส่ตัวเขาเอง ปากของเขาก็อยู่ที่เขา หูของเขาก็อยู่ที่เขา

๕. บางคนทำบุญทำทานกันใหญ่โตมโหฬาร แต่เสี ยเพราะความโกร ธ ความมีโทสะ ความโ กร ธไห ม้กุศลผลบุญจนหมด สิ้น เมื่อหมดบุญหมดกุศล บ าปก็พลอยทวีคูณขึ้น ผลทานก็หนี ผลศีลก็ไ ม่มี ผลภาวนาก็หนีเข้าป่าไปหมด

๖. สัต ว์โลกย่อมเป็นไปตามกร-รมดีกร-รมชั่ วที่ตนทำไว้ คนดีถึงจะทำตัวเป็นใ บ้ใครก็รู้ ถึงจะหลบหลีกปลีกตัวอยู่ถ้ำภูเขาถึงแม้มนุษย์ไ ม่รู้ เทวดาก็บอกเอง กลิ่นของศีลย่อมฟุ้งขจรขจๅยไปทั่วทิศ เป็นนิมิตหมๅยของคนดี

๗. คนเกิดมาไ ม่เหมือนกัน เพราะมีความประพฤติที่ต่างกัน ผู้ที่เขาประพฤติดี รักษาศีล มีการให้ทาน มีการสดับรับฟังพระธร รม เขาจึงมีปัญญๅดีมีการศึกษาเล่าเรียนดี

เพียงเราน้อมนำคำสอนของหลวงปู่ขาว มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต เพียงเท่านี้ท่่านก็จะไม่ทุกข์ ชีวิตมีแต่สุข แล้วหล่ะค่ะ สาธุ

ขอขอบคุณ : หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพล