3 วันเกิ ดดว งได้รับโช คใหญ่

เรื่องเด่น

วันจันทร์

ไม่ว่าจะเป็นด้านการเ งิ น การลงทุน ก็จะได้รับผลกำไรคุ้มค่ า

กิ จก ารรุ่ งเรือ งเ งิ นทองไหลมาเทม า แต่อย่าลงทุ นจ นเกินกำลังความสามารถของตนเอง

เพราะคุณจะหมุ นเ งิ นไม่ทัน ความเ ค รี ย ดจะตามมา งานก้า วหน้ า หม ดเดือ นนี้

มีเกณฑ์ไ ด้เลื่อ นขั้นเลื่อ นตำแหน่ ง

วันเสาร์

จะได้เ งิ นก้อนโตที่คๅ ดไม่ถึงเข้ามา การลงทุ นไม่ว่าจะน้อ ยใหญ่

สิ่งสำคัญคือ อย่าโล ภ เพราะจะนำไปสู่การได้ไ ม่คุ้ มเสี e

งานจะรุ่งเรือง มีโชคได้รับผิดชอบงานชิ้ นใหญ่ หัวหน้าจะเอ็นดู แต่ร ะวั งคนใ กล้ตัวไว้ให้ดี อาจจะหั กหลั งเราได้

วันพฤหั ส บดี

ด ว งเด่ นในการได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้า ง และคุณควรตั้ งหน้ าขยั นหมั่ นเพี ย ร อดทน

และใช้สติปัญญ าให้ดีกับการงา น จะเป็นประส บผ ลสำเร็ จ

ในธุร กิ จการงานเป็นที่ยอมรับกับใครหลาย คน การเ งิ น มีโชคมาก ช่วงหม ดสงกรา น ต์

มีเกณ ฑ์รับทรัพ ย์ก้อ นใหญ่ ก้อนโต