ดวงวันเสาร์ที่ 11 กันย ายน พ.ศ. 2564

ดูดวง

สีความรักสมหวัง : สีฟ้า สีน้ำเงิน สีคราม

สีการงานก้าวหน้า : สีทอง สีเทา สีมุก สีควันบุหรี่

สีที่ใช้แล้วร่ำรวย : สีแดง สีมะฮอกกานีสีแดงเลือดหมู

สีที่ใช้แล้วกินแห้ว : สีเขียว สีมรกต

เลขนี้สิ … เฮ ง !!! : 2 , 6

 

ดว งโดดเด่นคนเกิดปีจอมีเกณฑ์เจองานยา กงานหิ น ซึ่งจะต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะผ่านไปได้ หม อไก่ ขอแ นะนำให้คุณทำบุ ญเกี่ย วกับการช่วยเหลื อคนยา กไ ร้หรือผู้ด้อ ยโ อกาสเพื่อเป็นการเสริ มดว ง

 

คนเกิดวันอาทิตย์

การเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะจะมีรายได้เข้ามาเรื่อย ๆ ยิ่งถ้าทำธุรกิ จเสริมด้วยยิ่งดีมาก ๆ

ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีหากใครคบกันมานานจะมีโอกาสมีข่าวดีเกิดขึ้น คนโสดมีโอกาสได้คุยกับใครบางคน แต่ยังคุยกันแบบเบื้อ งต้นยังไม่ได้ระบุสถานะแต่อย่างใด

การงานมีเ กณฑ์เจองานย ากงานหิน งานที่ต้องใช้ความคิดในการพัฒน าต่อยอด ซึ่งจะเหนื่อ ยหน่อยแต่สุดท้ายจะประสบความสำเร็จ

คนเกิดวันจันทร์

การเงินยังไม่ควรทำอะไรเสี่ย ง ๆ เช่น การลงทุน การให้คนอื่นยืมเงิน เป็นต้น เพราะดวงมีเกณฑ์ได้ไม่คุ้มเสี ย

ความรักคนมีคู่มีเกณฑ์มีอุปสร รคเข้ามาทดสอบจิตใจคุณและคนรักในช่วงนี้ คนโส ดมีเกณฑ์พบรักแบบผ่าน ๆ ไม่จริงใจ

การงานมีโอกาสเจริญก้าวหน้าดี ความสำเร็จในหน้าที่การงานจะค่อย ๆ เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ การงานมีการเปลี่ย นแ ปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่า งมาก

คนเกิดวันอังคาร

การเงินไม่เดือ ดร้อ นเรื่องการเงินเพราะมีรายได้เข้ามาเรื่อย ๆ แต่หากหวังเงินก้อนใหญ่ต้องอดใจรออีกสักพักนึง

ความรักคนมีคู่แม้ว่าคนภายนอกดูแล้วคุณกับคนรักก็ยังรักกันดี แต่จริง ๆ แล้วกลับมีปัญห าบางอย่า งซ่ อนอยู่ คนโส ดแม้ว่าจะยังโส ดแต่ในใจก็ยังนึกถึงใครบางคนอยู่เสมอ

การงานมีโ จทย์มีปัญห าเข้ามาแก้ไ ขบ้าง แต่อีกไม่นานจะดีขึ้นแน่นอน หม อไก่ ขอแนะนำให้คุณทำบุ ญช่วยเหลือคนยา กไร้เพื่อเป็นการเสริ มดวง

คนเกิดวันพุธ

การเงินควรสำรองเงินเอาไว้ให้มากเพราะมีภ าระค่าใช้จ่า ยรอบด้า นในช่วงนี้

ความรักคนมีคู่เกิดอาการพ่อแ ง่แม่งอ นบ้างในบางครั้ง คนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนดีมีอนาคต เป็นคนขยั นและรักครอบครัวมาก

การงานกำลังจะมีเรื่องใหม่ ๆ หรือเรื่องเซอร์ไพรส์เข้ามาให้คุณได้ตื่นเต้นบ้างในช่วงนี้

คนเกิดวันพฤหัสบดี

การเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับการซื้อหรือซ่อมแซมท รัพย์สิน เช่น บ้าน รถ ร้านค้า เป็นต้น

ความรักคนมีคู่แม้ว่าจะขัดแ ย้งกันบ้างในบางครั้ง แต่ก็ยังอยู่ด้วยกันได้ไม่ได้มีปัญห าอะไร คนโสดช่ว งนี้ดวงความรักยังเงียบ ๆ คุณก็เลยต้องโสดต่อไป

การงานมีเกณฑ์งานบานตะไท งานเยอะจนแทบไม่ได้พั กหายใจ แต่งานก็จะสำเร็จราบรื่นดีไม่ได้มีปัญห าอะไร

คนเกิดวันศุกร์

การเงินไม่ค่อยมีปัญห าเรื่องการเงิน หากคนเกิดวันศุกร์ทำงานพิเศษจะมีโอกาสรับท รัพย์เ รื่อย ๆ

ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ คนโสดกำลังจะได้พบรักหลังจากต้องค รองโสด โ ดดเดี่ย วมานานเหลือเกิน

การงานช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการวางแผ น การปรับเปลี่ย น การปรับปรุงการทำงาน เพื่อพัฒน าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในวันข้างหน้า

คนเกิดวันเสาร์

การเงินมีเกณฑ์ได้ล าภก้อ นโตจากความอุ ตสาหะหมั่ นเพียร หากช่วงนี้มีไ ฟอยากทำงานพิเศ ษก็ให้ลุยได้เลย !!

ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักจืดจางห่า งเ หินจนดูเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่ า คนโสดยังต้องโสดต่อไปเพราะชีวิตวุ่นวา ยมาก

การงานอึดอัดใ จกับปัญห าภายในองค์กรบางอย่า ง แต่ก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวปัญห าจะย้อ นมาหาตัวเราเอง

ขอบคุณข้อมูล      พ.พาทินี

มาเติมข้อคิดดีๆ ให้ชีวิตกับ ‘ทำอะไรก็ธร รม’   ใครที่กำลังเหนื่อ ยกับอะไรบางอย่างลองมาดู