เผ ยดวง 7 ราศี คำพูดจะนำพา เงินทอง

ความเชื่อ ดูดวง

ช่วงนี้มีดราม่ ามากมายบนโล กโ ซเ ชียล

บางคนวิกฤติแย่ๆจะกลับทำให้รวยปั ง!

บางคนพูดหรือโ พสต์ใดๆจะก่อปัญห า

ด้วยอิทธิพ ลดาวพุธ ๔ ตัวแทน การพูดจา

ร่วมกับดาวอาทิตย์ ๑ แทนความร้อนแร ง

กันย์  มีน  เมษ  สิงห์
พิจิก  เมถุน  มังกร

คำพูดจะนำพาทั้งเงินทองและศัต รู

ร่ำรว ย สำเร็จ โดดเด่น จนคนอิจฉ า

มีทั้งให้คุณและให้โท ษขึ้นอยู่กับฐ านดวง

ครึ่งเดือนหลังนี้ต้องระมัดระวั งกันนะครับ

จะพูด จะโ พสต์อะไร ให้ต้องดูให้ดีๆก่อน

ระวั งความใจร้อน ปัญห ากับบริวารคนรั ก

 

ราศีกันย์   ดวงการเงิน ดี แต่ชีวิตวุ่นวา ย! อาชีพที่ต้องพูด ต้องสื่อสา ร ค้าขาย จะทำเงิน แต่ก็ต้องแลกมากับเรื่องปวดหัวกับลูกค้า ปัญห าเรื่องบริวาร มีเรื่องให้คิด ให้จัดการเยอะ ชีวิตดีขึ้นแต่เต็มไปด้วยความเครีย ด

ราศีมีน    กลางเดือนไปแล้ว ปัญห า อุปสร รค ความไม่รา บรื่นต่างๆจะหมดไป   ดวงความรัก บ ริวารจะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ แต่อีกนั ยนึงบ ริวารก็นำพาเรื่องร้อ นใจและปัญห ามาให้ด้วยเช่นกัน

ราศีเมษ     มีโชคดีหรือโชคช่วยเกี่ย วกับเรื่องงานหรือธุรกิ จ บริวารช่วยเหลือสนับสนุน แต่บางครั้งความสำเร็จก็มาพร้อมข้อครห า มีคนอิจฉ าหรือโดนนินท า เบื้อ งหน้าดูเหมือนหวังดีแต่ไม่ค่อยประสงค์ดี

ราศีสิงห์    สาลิกาลิ้นทอง พูดจาเป็นเงินเป็นทอง! อาชีพหรืองานที่ต้องทำผู้คนมากมายจะสร้างรายได้ให้ดี แต่บางครั้งคำพูดโดยไม่ยั้งคิดจะนำพามาซึ่งปัญห า โดยเฉพาะกับคนรักและบริวาร

ราศีพิจิก     จะเจองานเหนื่อ ย งานหนัก งานเยอะ คนทำงานประจำคือจะวุ่นวา ยมาก แต่คนทำธุรกิจคือดี ลูกค้าเยอะ ขายดี แต่เมื่อต้องเจอผู้คนมากมายก็มักจะนำปัญห าร้อยแปดมาให้ปวดหัวเสมอๆ

ราศีเมถุน     มีดวงโชคลาภ มีโชคดีเกี่ย วกับบ้าน รถ ที่ดิน และครอบครับ แต่ระวังปัญห ากับบริวาร ครอบครัวและคนรัก และช่วงนี้ให้ระวังเรื่อง  ดวงสุขภาพ ทั้งของตัวคุณเอง บริวาร คนรัก และสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับ

ราศีมังกร    ดวงการงานโดดเด่น มีความสำเร็จสวนทางกับคนอื่น ผลงานดี เลื่อ นตำแ หน่ง จนบางครั้งก็โดนคนรอบข้างอิจฉาหรือห มั่นไส้ บริวารมักเข้ามาวุ่นวา ย สร้างปัญห า ให้เราต้องตามแ ก้ไข

ขอบคุณข้อมูล  หมออาร์ต คเณชาพย ากรณ์