วิธีแก้การเงินมีปัญหา เก็บเงินไม่อยู่ ทำแล้วชีวิตดีขึ้น

คำเตือน เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง หากช่วงนี้มีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่ หรือการเงินมีปัญหา ทำอะไรก็ไม่เกิดผล ลองวิธีนี้ดู 1 เมื่อเราทำบุญตักบาตรพระในตอนเช้า ข้าวที่เอาไว้ใส่บาตรนั้น ให้ใส่ข้าวสารชนิดที่ดีที่สุด ใส่ให้เต็ม และให้ใช้ถุงพลาสติกห่อก่อนใส่ในบาตรด้วย ไม่เช่นนั้นเวลาพระเปิดฝาบาตรข้าวจะหก และเก็บลำบ าก อานิสงส์ที่จะได้รับ คือ จะไ ม่อดอຍ ากเรื่องทำມาหากิน เพราะพระท่านได้ใช้บิณฑบาตรทุกๆ วัน กับข้าวชนิดไหนที่เขาใส่บาตร เราจะได้ทั้งหมด ข้าวสารในบาตร จะได้ใช้ห นี้กssม ให้นายเวร ที่เขาจองเวรเรา ข้าวสารหนึ่งเม็ด คูณอานิสงส์ในพระพุทธศาสนา ได้อานิสงส์คืนມาเป็นล้านๆ เม็ด ต่อข้าวสาร 1 เม็ด จึงใช้ห นี้กssมได้ไว การเงินเราจะคล่องตัวไว 2 การถวายข้าวสารให้หนักกว่าน้ำหนักตัวเรา ณ ปัจจุบัน บวก 1 กก. ถวายเป็นสังฆทานวัดไหนก็ได้ ต้องกล่าวคำถวาย ให้เตรียมสังฆทาน 1 ชุด แล้วถวายข้าวสาร เป็นบริวารɤองสังฆทานไป เช่น […]

Continue Reading

พระคาถาชินบัญชร สวดเป็นประจำชีวิตจะเปลี่ยนดีขึ้นทันตา

พระคาถาชินบัญชร จัดเป็นสุดยอดพระคาถา ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ที่บางท่านอาจจะสวดกันเป็นประจำอยู่แล้ว เป็นพระคาถาที่มีการถ่ายทอดและบอกต่อกันมาตั้งแต่โบราณ เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อใครได้สวดทุกเช้าค่ำ จะช่วยให้ชีวิตพบเจอแต่เรื่องดีๆ การสวดพระคาถาชินบัญชร ซึ่งถือเ ป็ นการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาสถิตอยู่กับเรา พุทธคุณทั้ง 9 ประการ ที่ประกอบไปด้วย เมตต ามหานิยม แคล้วคลาด ปราศจากโ s ค ได้ลาภ ได้ยศ ค้าขายดี มีวิชาความรู้ เจริญรุ่งเรือง ผู้ใดที่สามารถท่องและจำได้เ ป็ นปกติถือว่ามีบุญมาก ผู้ที่หมั่นท่องพระคาถาชินบัญชร ควรจะประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ใ นทำนองครองธssม ในโลกนี้อิทธิพลแพ้อิทธิฤ ท ธิ์ อิทธิฤ ท ธิ์แพ้บุญฤ ท ธิ์ บุญฤ ท ธิ์แพ้กssมวิบาก และฤทธิ์ของกssมลิขิต ไม่มีใครหนีพ้นกssมไปได้ เราได้บอกทุกครั้งว่า ท่านไม่ต้องเชื่อเราแต่ให้พิจารณาดูตามความเป็นไป ความเป็นมาพระคาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี พระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอด […]

Continue Reading

นอนฟังธssมจนหลับ ได้บุ ญม าก อานิสงค์แร ง

นอนฟังธssมจนหลับ ก็ได้บุญມาก เกิดอานิสงส์ใหญ่ได้เหมือนกัน การฟังธssม เพื่อให้เกิดบุญบารมี ต้องอยู่ในสภาวะที่จิตสงบ พร้อมที่จะรับฟัง บางคนก็ชอบเปิดฟังธssมก่อนนอน เพราะรู้สึกลื่นหู และทำให้หลับสบาย แต่ก็เกิดความส งสั ยว่าการนอนฟังธssมแล้วเผลอหลับไป จะได้บุญไหม หรือจะเป็น บ า ป หรือเปล่า ลองມาฟังคำตอบຈากหลวงพ่อกัน ผู้ถาม : ผมอยู่บ้านเปิดเทปธssมะ ɤองหลวงพ่อฟัง แต่เวลาฟังแล้วเผลอหลับไป อย่างนี้จะเกิดประโยชน์หรือเปล่าครับ? หลวงพ่อ : นอนฟังธssมจนหลับ แสดงว่าธssมะทำให้จิตใ จสงบแล้ว ก็เข้าภวังค์ไปเลย ซึ่งจะว่าดีก็ดี จะว่าไ ม่ดีก็ได้ ที่ว่าดีเพราะจิตสงบ ร่างกายได้รับการพักผ่อนเต็มที่ ที่ว่าไ ม่ดีเพราะเป็นการสร้างนิสัย ต่อไปพอไปฟังธssมะที่ไหน หรือจิตสงบเมื่อใด จะเกิดอาการง่วงได้ง่าย ผู้ถาม : ถ้าอย่างนั้นควรทำอย่างไรครับ หลวงพ่อ : ธssมะɤองพระพุทธเจ้า นั่ง นอน ยืน เดิน เขาไ ม่ได้ห้ าม […]

Continue Reading

คำสอนหลวงปู่ขาว อนาลโย

อยากเจริญก้าวหน้าอ ย่าอิ จฉาคนอื่น 7 คำสอนหลวงปู่ขาว หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหน องบัวลำภู เป็นพระภิกษุคณะธรรมยุตินิกาย ที่ได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากร-รมฐาน สายของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แม้ท่านจะละสังขารไปกว่า 30 ปีแล้ว หากแต่ คำสอนหลวงปู่ขาว ยังคงอยู่ในความทรงจำ สร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุทธรุ่นแล้วรุ่นเล่าและเป็นความจริงอยู่อย่างไ ม่เสื่ อมคล าย 1 อุปส รรคเป็นสัญลักษณ์ประการหนึ่ง ที่ช่วยผลักดันคนธรรมดาให้เป็นมหาบุรุษได้ 2 ถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้า อย่ าอิจฉๅคนอื่น 3 จงยินดีในวิเวก จงยินดีในความเพียร จงยินดีละกิเล ส ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา 4 ถ้าเราเว้นทำบๅ ป ก็จะไ ม่มีความเดื อดร้อ น ใครจะว่าอย่างก็ตาม เราไ ม่ว่าเขา เขาติฉินนิ นทา เขาก็ว่าใส่ตัวเขาเอง ปากของเขาก็อยู่ที่เขา หูของเขาก็อยู่ที่เขา 5 บางคนทำบุญทำทานกันใหญ่โตมโหฬาร […]

Continue Reading

แก้กรรมการเงินติดขัด เป็นหนี้เป็นสิน

เป็นในเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล ที่ในช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด ชีวิตไม่ราบรื่นแบบที่ตั้งใจไว้ ลองดูวิธีนี้ดูนะคะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เราดำเนินชีวิตทุกๆวัน ได้อย่างราบรื่น จุดธูปกลางแจ้ง 16ดอก แล้ว ท่อง นะโม 3 จบ ตั้งจิตอธิฐานอันเชิญ ครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อ ในทุกชาติ และเทพเทวดา ที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้ง องค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิ บาดาล 21 ภูมิ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยและ ยืนอยุ่นี้ พระภูมิ เจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งเจ้าก ร ร ม นายเ ว ร […]

Continue Reading

สวดมนต์ตอนเช้า 5 นาที ชีวิตมีความสุข

สวดมนต์ตอนเช้า แค่ 5 นาที จะช่วยให้เรามีสมาธิ จิตใจสงบผ่องใส นับเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ อีกทั้งยังแฝงข้อคิดดีดีๆ ที่จะเป็นหลักนำทางให้เราดำเนินชีวิตทุกๆวัน ได้อย่างราบรื่น บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ) คำอาราธนาศีล 5 มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะธายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิย าจามะ ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะธายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิย าจามะ ตะติยัมปิ มะยังภันเต […]

Continue Reading

บทสวดมนต์ 3 นาที เพิ่มสิริมงคล

บทสวดมนต์ ก่อนนอน จะช่วยให้เรามีสมาธิ จิตใจสงบผ่องใส นับเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ โดยที่แต่ละวันเราต้องพบเจอกับเรื่องราวมากมาย ทั้งเรื่องที่ทำให้ชีวิตเป็นสุข จนถึงเรื่องที่ทำให้ชีวิตแย่ ทำให้ชีวิตวุ่นวาย บทสวดมนต์ก่อนนอน ไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ตามแล้วแต่ล้วนมีอนุภาคในตัวเองอยู่มากมาย อีกทั้งยังแฝงข้อคิดดีดีๆ ที่จะเป็นหลักนำทางให้เราดำเนินชีวิตทุกๆวัน ได้อย่างราบรื่น อานิสงค์ของการสวดมนต์ 1.จะทำให้มีปัญญา 2.ทำให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย 3.ทำให้จิตไม่หมองเศร้า มีสุขคดิเป็นที่ไป 4.เป็นการเผยแพร่ และสืบทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งในวันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของวิธีการอธิษฐาน เป็นการอธิษฐานก่อนนอนอยากให้ท่านได้สละเวลาสักวันละ 3 นาที ทำติดต่อกัน 3 วัน เพื่อเป็นสิริมงคล และหลุดพ้นบ่วงกรรมของตัวเอง วิธีการอธิษฐาน ก่อนนอน อธิษฐาน หน้าพระพุทธรูป หรือ สวดก่อนนอน ก็ได้ ถ้าท่านเห็นว่าเป็นบทความนี้มีเนื้อหาดี ก็กรุณาร่วมด้วยช่วยกันส่งต่อความดีด้วยเผยแพร่พระธรรมเป็นธรรมทาน หรือธรรมนำทางให้ผู้อื่นต่อๆกันไปด้วยครับ

Continue Reading