อยากเจริญก้าวหน้า อย่าอิจฉาคนอื่น : คำสอนหลวงปู่ขาว

ในสังคมที่หลากหลายอย่างทุกวันนี้ หากอยากได้สิ่งไหนควรทุ่มเทให้มากที่สุด ลงมือทำแล้วความสำเร็จย่อมจะเป็นของเราในสักวันหนึ่ง เพราะเรามัวแต่มองคนอื่นและคอยคิดแต่อิจฉาคนอื่นแล้วหล่ะก็ นอกจากจะไม่มีทางพบเจอกับความสำเร็จแล้วยังมีแต่ทุกข์ใจอีกด้วย ทีมงานจึงขอนำคำสอนของ “หลวงปู่ขาว อนาลโย” มาฝากทุกท่านกัน หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพระภิกษุคณะธรรมยุตินิกาย ที่ได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากร-รมฐาน สายของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แม้ท่านจะละสังขารไปกว่า 30 ปีแล้ว หากแต่ คำสอนหลวงปู่ขาว ยังคงอยู่ในความทรงจำ สร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุทธรุ่นแล้วรุ่นเล่าและเป็นความจริงอยู่อย่างไ ม่เสื่ อมคล าย ๑. อุปส รรคเป็นสัญลักษณ์ประการหนึ่ง ที่ช่วยผลักดันคนธรรมดาให้เป็นมหาบุรุษได้ ๒. ถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้า อย่ าอิจฉๅคนอื่น ๓. จงยินดีในวิเวก จงยินดีในความเพียร จงยินดีละกิเล ส ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา ๔. ถ้าเราเว้นทำบๅ ป ก็จะไ ม่มีความเดื อดร้อ น ใครจะว่าอย่างก็ตาม เราไ ม่ว่าเขา เขาติฉินนิ นทา เขาก็ว่าใส่ตัวเขาเอง ปากของเขาก็อยู่ที่เขา […]

Continue Reading

ส ว ด อิติปิโส ก่อนนอนในทุกคืน ช่วยให้แคล้วคลาด ปลอดภัย ชีวิตดี มีความสุขตลอดไป

เป็นความศรัทธา ที่เชื่oกันว่า บทสวดอิติปิโส นั้นเป็นบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก หากใครสามารถท่องจำบทสวดนี้ได้ และนำไสวดก่อนนอนทุกคืนแล้วหล่ะก็ จะช่วยรั กษ าคุ้มคsอง ให้ผู้สวดแคล้วคลาด ปลอดภั ย จะมีชีวิตดี จะช่วยให้จิตใจสงบ ไม่ฟุ้ งซ่ าน เป็นคนที่ค่อยคิดค่อยทำ อา รมณ์เย็นมากขึ้น และยังมีความเชื่oตั้งแต่สมัยปู่ย่ าที่ว่า บทส วดอิติปิโส จะเป็นบทส วดที่ช่วยต่อช ะ ต าอ า ยุให้ยืนย าว ป้ องกั นสิ่งที่มองไม่เห็น ให้แคล้วคลาดปล อดภั ยทุ กสิ่งไป ก่อนสวด บทอิติปิโส ควรกล่าว คำบูชาพsะรัตนตรัย ก่อน ดังนี้ “อะsะหัง สัมมา สัมพุ ทโธ ภะคะวา พุ ทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กsราบ […]

Continue Reading

คำขอพรสั้นๆ อธิษฐาน คำเดียว แต่ได้ครบหมดทุกอย่าง

การทำบุญและการขอพรมักเป็นของคู่กันเสมอ เมื่อเราเข้าวัดทำบุญเรียบร้อยแล้วก็มักจะไม่ลืมที่จะขอพรในเรื่องต่างๆ มากมายตามที่ใจปรารถนา แต่ความจริงแล้วมีคำอธิษฐานสั้นๆ ง่ายๆ แต่ครบวงจร และเป็นประโยชน์ ครบถ้วน ดีกว่าต้องไปร่ายยาวให้เสียเวลา “หลวงปู่ ดู่ พรหมปัญโญ” เคยได้สอนเทคนิค ในเรื่องนี้ไว้ว่า เวลาทำบุญ ให้อธิษฐานสั้นๆ ไปเลยว่า… “ขอให้พบ แต่ความดี มิมี ความทุกข์” เพราะคำว่า “ความดี” ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งร่ำรวย สุขภาพดี มียศถาบรรดาศักดิ์ มีคนรัก และเมตตา ฯลฯ ส่วน “มิมี ความทุกข์” นั้นก็หมายถึง การ ตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้หมดทุกอย่าง มิมีทุกข์ มิมีโรคภัย มิมีอุปสรรค มิมีศัตรู ฯลฯ และที่สำคัญเลยก็คือ การได้พบแต่ความดี นั้นมีคุณค่าตรงที่ว่า ถึงแม้เราจะขอพร จนร่ำรวยได้จริง แต่ถ้า มิมีความดี เงินนั้นก็อาจถูกนำไป เล่นการพนัน นำไปซื้อยาเสพติด สุดท้ายก็นำพา ไปน ร ก […]

Continue Reading

เปิด 16 คำทำนาย ของพระพุทธเจ้า เมื่อ 2,500 ปี ที่หลายข้อเกิดขึ้นจริงแล้ว

ถือเป็นเรื่องเล่าต่อกันมา เกี่ยวกับพุทธทํานายที่ได้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก เกี่ยวกับคำทำนายที่พระพุทธเจ้าทรงทำนายพระสุบิน ของพระเจ้าปเสนทิโกศลจำนวน 16 ข้อ ซึ่งพระองค์ทรงได้ทำนายเหตุการณ์เหล่านั้นที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ในยุคที่ศาสนาเริ่มเสื่อมถอยลง สิ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นแล้ว โดยเรื่องเล่าดังกล่าวมีอยู่ว่า… พระเจ้าปเสนทิโกศล ผู้ครองกรุงสาวัตถี ได้เสด็จเข้าสู่นิทรารมย์ในราตรีกาล ครั้นล่วงปัจฉิมยามใกล้รุ่ง ได้ทอดพระเนตรเห็น พระสุบินนิมิตอันใหญ่หลวง ถึง 16 ประการ อันเป็นพระสุบินที่แปลกประหลาด จึงทรงตกพระทัยตื่นบรรทม และครั้นรุ่งเช้า ก็ได้ให้พวกพราหมณ์ปุโรหิตประจำราชสำนักทำนาย พวกพราหมณ์ปุโรหิต ก็พากันทำนายว่าเป็นพระสุบินที่ร้าย และว่าพระองค์จะต้องประสบภัยอันตราย 3 ประการ ไม่เสียราชทรัพย์ ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน หรือไม่ก็ต้องสวรรคต อย่างใดอย่างหนึ่ง และแนะให้พระองค์ทำพิธีบูชายัญสัตว์ เพื่อสะเดาะเคราะห์ เมื่อพระนางมัลลิกา พระมเหสีทราบเรื่องเข้า จึงทูลให้ไปขอคำแนะนำจากพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำนายว่า เหตุร้ายนั้นจะมีแน่นอน เพียงแต่มิใช่เกิดแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล หรือแว่นแคว้นของพระองค์ แต่เหตุร้ายเหล่านี้จะเกิดแก่สัตว์โลกทั่วๆ ไป และแก่พระศาสนาของพระพุทธองค์ในภายภาคหน้า เมื่อล่วงเลยพุทธกาลไปแล้ว 2500 ปี เมื่อศาสนาเสื่อมลง (กล่าวกันว่า อายุพระพุทธศาสนาของพระสมณโคดม ยืนยาวเพียง 5,000 ปี หลังจากนั้น ต้องรอยุคของพระศรีอาริยเมตไตรย์ […]

Continue Reading

เผยคำสอนของสมเด็จโต ที่ทำผู้ที่มาทำบุญ ต้องหลั่งน้ำตา

หากจะกล่าวถึง “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)” นับเป็นพระเกจิเถราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน และนอกจากจริยาวัตรด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้ว ท่านยังทรงคุณทางด้านวิชชาคาถาอาคม เมตตามหานิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคล ด้วยปฏิปทาจริยาวัตรและคุณวิเศษอัศจรรย์ของท่าน ทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นอมตะเถราจารย์รูปหนึ่งของเมืองไทย และมีผู้นับถือจำนวนมากในปัจจุบัน มีเรื่องเล่าว่า มีคุณนายคนหนึ่งเป็นคนใจบุญสุนทาน ตักบาตรทุกเช้า ตักบาตรเสร็จแล้วก็แต่งสำรับกับข้าวอย่างบรรจงประณีตเพื่อเอาไปถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตด้วยความเคารพนับถือในพระจริยาวัตรของท่าน และชอบที่จะฟังท่านคุยเล่าเรื่องต่างๆ ให้ฟัง เรียกว่า ตักบาตรเสร็จเมื่อไหร่ คุณนายต้องมาวัดทุกวัน ถวายอาหารเสร็จก็คุยกับสมเด็จฯ วันหนึ่ง…หลังจากที่คุณนายกลับไปแล้ว พระหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ก้นกุฏิของสมเด็จฯ ก็เข้าไปกราบเรียนว่า… “คุณนายคนนี้ใจบุญสุนทานจริงๆ แต่เคยได้ยินว่าเป็นคนใจแคบ เหลือแม่อยู่คนเดียวก็ปล่อยให้อดๆ อยากๆ ไม่เอาใจใส่ ปล่อยให้อยู่ในห้องแคบๆ หลังบ้าน ส่วนตัวเองและลูกๆ อยู่ตึกใหญ่โต สะดวกสบาย เวลาพูดจากับแม่ก็ฟังไม่ได้ หยาบคาย ขู่ตะคอก กระแทกกระทั้น ผิดกับตอนมาคุยกับสมเด็จฯ ที่วัด ชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ แม่จะออกมาเดินเล่นหน้าบ้านก็ไม่ได้ ไม่ยอมให้ออก เพราะมีแม่แก่ๆ หลงๆ ลืมๆ สติไม่สมประกอบ อายเขา มีคนเขาเล่าให้ฟังหลายคนแล้ว เท็จจริงอย่างไรไม่ทราบได้” สมเด็จฯ ก็นั่งฟังเฉยไม่พูดว่าอะไร […]

Continue Reading

เคยสงสัยไหมว่า… “ทำไมทำบุญแล้ว ชีวิตไม่ดีขึ้นเลย”

การทำบุญ ทำทานนั้นออกจากจะช่วยทำให้จิตใจเราบริสุทธิ์ เกิดความสบายใจแล้วนั้นผลบุญที่ทำก็จะช่วยส่งผลให้ชีวิตของเราดีขึ้น ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีแต่เรื่องดีๆ พบเจอแต่สิ่งดีๆ แต่ก็ไม่คนจำนวนไม่น้อยที่เคยนึกสงสัยว่าตนเองนั้นเพียรทำบุญอยู่เสมอ แต่ชีวิตไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลย วันนี้เราจึงนำเหตุผลสำหรับเรื่องนี้มาบอกกันค่ะ เหตุผลที่ทำบุญแล้ว แต่ชีวิตกลับไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนั้นเป็นเพราะว่า… ๑. เรานั้นทำบ า ปเอาไว้มาก   การที่เราน้ันเคยทำบาปเอาไว้มากแต่ยังทำบุญน้อย เมื่อลองคำนวณดูคร่าวๆ ว่าเราเริ่มศึกษาธssมะตอนอายุเท่าไร แล้วลองเปรียบเทียบดูว่า จำนวนปีที่เราทำบ า ปกับจำนวนปีที่เราทำบุญแตกต่างกันມากน้อยแค่ไหน ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าผู้อ่ๅนส่วนใหญ่ศึกษาธssมะอย่างจริงจังในช่วงอายุ 30 กว่าๆ ต่อມาได้หยุดทำบ า ปแล้วหันມาทำบุญในช่วงไม่เกิน 5 ปีหลัง ก็แปลว่าก่อนหน้านั้น เราทำบ า ปມาประມาณ 30 ปีและเริ่มทำบุญจริงจังມาประມาณ 5 ปี จะเห็นได้ว่า ปริມาณการทำบ า ปในชาตินี้ ยังມากกว่าการทำบุญ ฉะนั้น ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชีวิตอาจจะยังไม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ๒. บุญก็ทำ บ า ปก็ไม่เลิก  คนจำนวนไม่น้อยศึกษาธssมะ แต่เข้าถึงหลักธssมเพียงด้านเดียวคือการทำบุญ โดยไม่ได้สนใจเลิกทำบา ป จึงทำบุญไปด้วย ทำบ าปไปด้วย ชีวิตโดยรวมก็จะมีสภาพลุ่มๆ ดอนๆ เดี๋ยวชีวิตก็ดีเพราะผลบุญที่ทำ เดี๋ยวชีวิตก็แย่เพราะผลɤองบา ปที่ไม่ได้ลดละลงเลย ๓. เข้าใ จผิ ด คิดว่าทำบุญอยู่  ชาวพุทธจำนวนມากทำกิจกssมทางศาสนาหลายอย่าง แล้วคิดว่าการกระทำดังกล่าวได้บุญ แต่ความจริงแล้ว บางอย่างก็ได้บุญน้อยມาก บางอย่างไ ม่ได้บุญเลย หนำซ้ำกิจกssมบางอย่างก็ได้บ า ป  ทำให้ไ ม่มีบุญມาส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้น เช่น การเข้าวัดเฉยๆ การกราบพระพุทธรูปเพื่อɤอพรการสวดมนต์เพื่อให้ร่ำsวຍ การแก้กssมกาssดน้ำมนต์ การไปร่วมพิธีกssมต่างๆ เป็นต้น ๔. ทำบุญມาก แต่ได้บุญน้อย  หลายคนยังคงทำມาหากินในอาชีพที่ผิดศีล เงินที่หาມาได้จึงเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์ ซึ่งเงินก้อนนี้หากเอาไปทำบุญก็จะได้บุญน้อยມาก จึงไม่มีผลบุญที่จะມาช่วยให้ชีวิตดีขึ้น ๕. เข้าใจผิด คิดว่าละบ า ปแล้วหลายคนมีความเข้าใ จเรื่องการทำบา ปไม่ครบถ้วน จึงคิดว่าการกระทำɤองตนไม่บ […]

Continue Reading

บทสวดสำหรับคนค้าขาย ให้ขายดี กำไรงาม เงินทองไหลมาเทมา

เชื่อว่าหลายๆ ร้านหลังจากที่ได้ปิดไปจากวิกฤตโควิด-19 ตอนนี้ได้กลับมาเปิดค้าขายอีกครั้งวันนี้เราจึงขอนำเสนอบทสวดสำหรับพ่อค้าแม่ขายทุกท่าน เชื่อว่าสวดก่อนเปิดร้านเฮงๆ ร ว ยๆ แน่นอนค่ะ บทสวดนี้เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณมาจนถึงในปัจจุบันนี้ว่าถ้าหากเรานำบทสวดนี้ไปท่องก่อนที่เราจะทำมาค้าขายจะทำให้ขายดีขายคล่องตัวมีลูกค้าเข้ามาเยอะได้กำไรดีเทน้ำเทท่า และขั้นตอนสำคัญก่อนสวดบทสวดนี้ คือให้เรานำใบไม้แช่น้ำใส่ลงไปในขันแล้วให้ทำการสวดภาวนาเสร็จแล้วให้เรานำไปปักพรมให้ทั่วร้านโดยมีความเชื่อว่าจะทำให้ขายคล่อง บทสวดแรก โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิคาคัชวันติ คาถาที่สอง ว่ากันว่าทำให้ทำมาค้าขึ้นเหมือนกันคือ อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา บทสวดที่สอง คาถาค้าขายดี บทสำหรับพ่อค้า แม่ค้าที่นิยมเสกเป่า ๓ จบ กับสินค้าเหมือนกันคือ พุทธัง พะหุชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตตา ชมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธังเอหิ สำหรับ 2 บทสวดมนต์นี้ เป็นคาถาการค้าขายดีให้ผู้ที่ทำมาค้าขายสวดในทุกวันภาวนาทุกวันก่อนที่จะเริ่มขายของ เมื่อเราตั้งร้านเสร็จก็ให้ทำการสวด และหากจะให้ดีควรแผ่เมตตาและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลด้วย เพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรติดขัด คาถาแผ่ส่วนกุศล อิทัง เม […]

Continue Reading

แห่แชร์!! เมียนมาร์ ขุดพบพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สมัยรัตนปุระอังวะ

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งสำหรับบุคคลที่ศรัทธาในพุทธศาสนา รวมทั้งผู้ที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อชาวเมียนมาร์ได้ขุดค้นพบพระพุทธรูปหินอ่อนองค์สำคัญยุคสมัยรัตนปุระอังวะ โดยเรื่องนี้ได้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกโซเชียล สาธุ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า ปัสญา หิรัญศรี ได้โพสต์ภาพ รวมทั้งคลิปวิดีโอ ซึ่งเป็นภาพและคลิปที่ชาวเมียนมาร์กำลังช่วยกันขุดดิน เพื่อนำพระพุทธรูปขึ้นมา โพสต์ดังกล่าว โดยได้ให้ข้อความว่า… “พม่าขุดค้นพบพระพุทธรูปหินอ่อนองค์สำคัญยุคสมัยรัตนปุระอังวะ ในกรุใต้สถูปเจดีย์โบราณ ที่ยังคงสมบูรณ์อันเนื่องมาจาก “ดินรักษา” สถานที่ค้นพบ Sagaing state Omnal Pin Village Old temple name is Sin Chi Tine Tawr Saytitaw” สาธุ นับว่าเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่และงดงามมากๆ สาธุ!! ขอขอบคุณ : ปัสญา หิรัญศรี

Continue Reading

4 วิธีรับมือเมื่อชีวิตต้องเจอกับช่วงแย่ๆ

ในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา หลายคนต่างต้องพบเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องงาน ครอบครัว หนี้สินต่างๆ ที่ประดังเข้ามาในเวลาพร้อมๆ กัน หลายคนหาทางออกไม่เจอจึงต้องเลือกทำในสิ่งที่ผิด วันนี้เราจึงขอเสนอวิธีง่ายๆ ที่จะช่วยให้รับมือกับช่วงเวลาแย่ๆ ในชีวิตได้ 1. ต้องหัดยอมรับความจริง สิ่งแรกที่เราจะต้องทำได้ก็คือการยอมรับความจริง ว่าชีวิตของเรานั้นมันไม่แน่นอน หนีจากความทุกข์ไม่ได้ ความสุขความทุกข์มักเป็นของคู่กันเสมอ ในเมื่อดีไม่ได้ เราก็เลือกที่จะยอมรับให้เรานั้น อยู่กับสิ่งเหล่านั้นให้ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับจิตใจของตัวเราเอง 2. ยิ้มยอมรับให้กับตัวเอง ต่อให้ตัวคุณเองนั้นไม่มีที่พึ่งพิงอิงอาศัย แต่คุณก็อย่าลืมว่าคุณสามารถเติมกำลังใจให้กับตัวคุณเองได้ เมื่อโลกไม่ได้สวยงามไม่ได้คาดฝันอย่างที่คิด ให้เราตั้งสติและหลับตาดู นับ 1-10 หายใจเข้าลึกลึก แล้วพูดกับตัวเองว่า “มันคงดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้” แล้วลืมตาจัดการกับปัญหาตรงหน้าซะ 3. ให้มองหาต้นเหตุปัญหา ทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้ไขอยู่เสมอ ลองมองหาต้นเหตุของปัญหานั้นนั้นดู พิจารณาให้ถ่องแท้ว่าเราจะต้องแก้ไขจากจุดไหนก่อน พยายามแก้ไขมันให้ได้อย่านิ่งเฉยโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นแล้วเราจะมานั่งเสียดายในทีหลัง 4. มองแง่บวก เราต้องการคิดในเรื่องของแง่บวกไว้บ้าง อย่าไปคิดแต่ข้อเสียเพียงอย่างเดียว ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหลายด้าน ลองเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้ ณ วินาทีนี้ดู หนังอ่านบทความนี้จบแล้วคุณจะมีภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตมากขึ้น จงใช้ชีวิตด้วยความเข้มแข็ง อย่าได้สนใจคำสบประมาทของคนรอบข้าง จงเชื่อเถอะค่ะว่าทุกๆ ปัญหานั้นล้วนมีทางออกที่เหมาะสมเสมอ ขอเพียงเรามีสติ […]

Continue Reading

“3 บุญใหญ่” ที่จะช่วยให้ทุกคน ผ่านพ้นวิกฤตในชีวิตได้

เมื่อพูดถึง “การทำบุญ” แล้วนั้นมีหลากหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งใครจะเลือกทำวิธีไหน เพื่อจุดประสงค์อะไรนั้นย่อมแตกต่างกันออกไป แต่ในช่วงที่ชีวิตเรากำลังเจอวิกฤตนั้น “3 บุญใหญ่” ที่เราสามารถทำได้เลยทุกวัน และจะช่วยให้เราผ่านพ้นมรสุมชีวิตไปได้นั้นก็คือ 1. บุญใหญ่แรกคือ บุญจากการกตัญญู การกตัญญูนั้นควร กตัญญูพ่อแม่เป็นอันดับแรก ท่านมีบุญคุณอันประມาณมิได้ ทั้งให้กำเนิด ทั้งอุ้มชู ทำให้เราຈากวิญญาณ เป็นคนทุกวันนี้ แค่สำนึกนั้นยังไม่พอ เราต้องตอบแทนท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่มีกำลังคนที่ทำบุญกับพ่อแม่นั้นวันที่มีภัย วันที่เดือดร้อนอย่างแสนสาหัส บุญนี้จะพาหลุดวงล้อมกssม แม้ท่านล่วงลับไปแล้ว บางท่านไม่ได้ຈากไปไหน ยังคงเฝ้าดูห่วงใย เป็นเทวดา คอยคุ้ มครองหมั่นสร้างบุญ อุทิศไปให้ท่าน ɤอบุญຈากท่านช่วยเรา นอกຈากพ่อแม่แล้ว คนรอบข้างไม่ว่าพี่น้องเพื่อนหรือแม้แต่คนที่เราไม่รู้จักเคยช่วยเหลือຍามเราลำบาก อุ้มชูหนุนเรา เมื่อมีโอกาสเมื่อมีกำลังจงทำ จงตอบแทนเขาแม้ข้าวหนึ่งช้อน น้ำหนึ่งขัน คือสิ่งที่เรารอดມาได้ตอบแทนคุณเขา เราจะรอด 2. บุญใหญ่ที่สอง คือ บุญของตนเอง ที่สร้างขึ้นມาในภพนี้ ทั้งຈากทาน ຈากศีล ຈากภาวนาทั้ง 3 ช่องทางนี้ เป็นบุญใหญ่ที่จะพาเรารอด คนไม่มีบุญɤองตนเองนั้น ไม่มีทางพ้นไปได้ เราต้องมีฐานบุญɤองเราเอง ทานไม่มีเงินก็อภัย […]

Continue Reading